பிரம்மராஜன்

மிரோஸ்லாவ் ஹோலுப் கவிதைகள் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $5.5
கடல் பற்றிய கவிதைகள் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $5.75
போர்ஹெஸ் (கதைகள், கவிதைகள், கட்டுரைகள்) ஆசிரியர்: ஹோர்ஹே லூயிஸ் போர்ஹெஸ் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $23.75
ஓசிப் மெண்டல்ஷ்டாம் கவிதைகள் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: நவீன விருட்சம் $1
ஆத்மாநாம் படைப்புகள் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $10.5
இலையுதிராக் காடு ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $12.5
கடல் பற்றிய 17 கவிதைகள் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: நவீன விருட்சம் $0.25
ஓளவை மண்ணில் பெண் எழுத்தாளர்கள் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: $3
நாடோடி மணம் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: $4
தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $6
சமக்கால உலகக் கவிதை ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: $13
வார்த்தையின் ரஸவாதம் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $4.5
சமகால உலகக் கவிதை ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $13
ஜென்மயில் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $3.5
வார்த்தையின் ரசவாதம் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $4.5
போர்ஹேஸ் ஆசிரியர்: பிரம்மராஜன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $23.75