தீபச்செல்வன்

பெருநிலம் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $3
பதுங்குகுழியில் பிறந்த குழந்தை ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $2.75
நடுகல் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் $7.75
பாழ் நகரத்தின் பொழுது ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $3
பதுங்குகுழியில் பிறந்த குழந்தை ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $2.75
கூடார நிழல் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $10.75
எனது குழந்தை பயங்கரவாதி ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் $2.25
பேரினவாதத் தீ ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் $5.5
தமிழர் பூமி ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு $15
ஆட்களற்ற நகரத்தைத் தின்ற மிருகம் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் $3.5