தீபச்செல்வன்

பெருநிலம் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹70
பாழ் நகரத்தின் பொழுது ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹70
எனது குழந்தை பயங்கரவாதி ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: விடியல் பதிப்பகம் ₹50
பேரினவாதத் தீ ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: யாவரும் பப்ளிஷர்ஸ் ₹125
தமிழர் பூமி ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: எதிர் வெளியீடு ₹350
பதுங்குகுழியில் பிறந்த குழந்தை ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹60
கூடார நிழல் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹250
ஆட்களற்ற நகரத்தைத் தின்ற மிருகம் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: உயிர்மை பதிப்பகம் ₹80
பதுங்குகுழியில் பிறந்த குழந்தை ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹60
நடுகல் ஆசிரியர்: தீபச்செல்வன் பதிப்பகம்: டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் ₹180