சோ. தர்மன்

வில்லிசை வேந்தர் பிச்சைக்குட்டி ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: மலைகள் $4.5
தூர்வை ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $10
அன்பின் சிப்பி ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $5.75
பதிமூனாவது மையவாடி ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $13.75
தூர்வை ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $9.75
கூகை ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $12.5
கூகை ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $13
நீர்ப்பழி முதல் அறுபத்தெட்டுக் கதைகள் ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $21.5
சூல் ஆசிரியர்: சோ. தர்மன் பதிப்பகம்: அடையாளம் பதிப்பகம் $16.5