டாக்டர் P. சுகுமாரன்

சித்த ரகசியம் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $4.75
கோடைகாலக் குறிப்புகள் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $3.25
அஸீஸ் பே சம்பவம் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
மதில்கள் ஆசிரியர்: வைக்கம் முகமது பஷீர் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4
வெல்லிங்டன் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $16
பட்டு ஆசிரியர்: அலெசான்ட்ரோ பாரிக்கோ பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் $4.5
வெட்டவெளி வார்த்தைகள் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: $2.25
வாழ்நிலம் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: $1.75
கவிதையின் திசைகள் ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: $1.75
லீலை ஆசிரியர்: டாக்டர் P. சுகுமாரன் பதிப்பகம்: $4.5