சுந்தர ராமசாமி

குழந்தைகள் பெண்கள் ஆண்கள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹695
தொ.மு.சி. ரகுநாதன் (நினைவோடை) ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹90
அக்கரைச் சீமையில் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹175
அந்தரத்தில் பறக்கும் கொடி ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225
திரைகள் ஆயிரம் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
பள்ளியில் ஒரு நாய்க்குட்டி ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹125
மறியா தாமுவுக்கு எழுதிய கடிதம் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹200
பள்ளம் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹60
பிள்ளை கெடுத்தாள் விளை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹150
தமிழகத்தில் கல்வி ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமிவே.வசந்திதேவி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹160
மறியா தாமுவுக்கு எழுதிய கடிதங்கள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: ₹90
கிருஷ்ணன் நம்பி நினைவோடை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹70
வாசனை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹350
யாரோ ஒருவனுக்காக ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: ₹60
மூன்று நாடகங்கள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹75
நா.பார்த்தசாரதி நினைவோடை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹75
கவிமணி நினைவோடை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
மௌனி, வெ.சாமிநாத சர்மா, என்.எஸ்.கிருஷ்ணன் நினைவோடை ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
நடுநிசி நாய்கள் ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹100
இல்லாத ஒன்று ஆசிரியர்: சுந்தர ராமசாமி பதிப்பகம்: காலச்சுவடு பதிப்பகம் ₹225