ஜார்ஜ் ஆர்வெல்

விலங்குப் பண்ணை ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் ஆர்வெல் பதிப்பகம்: நற்றிணை பதிப்பகம் $5.5
விலங்குப் பண்ணை ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் ஆர்வெல் பதிப்பகம்: கிழக்கு பதிப்பகம் $3.75
விலங்குப் பண்ணை ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் ஆர்வெல் பதிப்பகம்: சந்தியா பதிப்பகம் $5.75
மிருகங்களின் பண்ணை ஆசிரியர்: ஜார்ஜ் ஆர்வெல் பதிப்பகம்: அம்ருதா பதிப்பகம் $3.25