க.நா.சுப்ரமண்யம்

அசுரகணம்
₹150
பசி
₹155
இலக்கியச் சாதனையாளர்கள்
₹90
பொம்மையா? மனைவியா? (நாடகம்)
₹100
நிலவளம்
₹300
ஆட்கொல்லி
₹60
கில்காமெஷ் (உலகத்தின் ஆதிகாவியம்)
₹90
அசுரகணம்
₹105
வாழ்ந்தவர் கெட்டால்
₹75
நளினி
₹85
அவரவர் பாடு
₹110
விலங்குப் பண்ணை
₹130
இலக்கியச் சாதனையாளர்கள்
₹175
ரவீந்திரநாத் தாகூர்
₹60
தாமஸ் வந்தார்
₹200
வாழ்ந்தவர் கெட்டால்
₹60
1984
₹210
ஆட்கொல்லி
₹70
விலங்குப் பண்ணை
₹125
பொய்த் தேவு
₹250