கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் அலங்காரம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
குங்குமம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு, , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: உன்னிமேனன் , வீரமணிராஜு, தினேஷ் , உலகநாதன் , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், கே.வீரமணி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் , வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உலகநாதன் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, கே.வீரமணி , வீரமணிதாசன், தினேஷ் , சக்திதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25