கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
பக்தி கடல் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிராஜு, உலகநாதன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிகண்ணன், தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், சக்திதாசன் , உலகநாதன் , வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
அம்மன் விரதம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
மண்டல விரதம் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
நடை திறக்குது பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிகிருஷ்ணன், கே.வீரமணி , சக்திதாசன் , வீரமணிதாசன், ஸ்ரீ ஹரி , எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உலகநாதன் , வீரமணிகண்ணன், சக்திதாசன் , ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , வீரமணிராஜு, வீரமணிதாசன், தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25