பக்தி கடல் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கல்லும் முள்ளும் காலுக்கு மெத்தை பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25