வேப்பிலை வாசம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயப்ப தரிசனம் பாடியவர்கள்: Chorus வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
வாரோமப்பா ஐயப்பா பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு, உலகநாதன் , கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
சன்னிதானம் பாடியவர்கள்: வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
கற்பூரதீபம் சுவாமிக்கே... பாடியவர்கள்: வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $2.75
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: சக்திதாசன் , , ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், T.L.மகாராஜன் , உலகநாதன் , உன்னிமேனன் , வீரமணிதாசன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
ஐயா ஐயப்பா ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , தினேஷ் , வீரமணிராஜு, வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் வெளியீடு: சிம்போனி $3.25
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உலகநாதன் , சக்திதாசன் , ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , தினேஷ் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிராஜு வெளியீடு: சிம்போனி $3.25