கானா பஜாரு பாடியவர்கள்: உலகநாதன் வெளியீடு: ₹60
யம்மா யம்மா பாடியவர்கள்: உலகநாதன் வெளியீடு: ₹60
கானா உலகநாதன் பாடியவர்கள்: உலகநாதன் வெளியீடு: ₹60
அஞ்சுமலை அழகா மற்றும் சூப்பர் ஹிட்ஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள் பாடியவர்கள்: தினேஷ் , உலகநாதன் , ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் , சக்திதாசன் வெளியீடு: ₹75
விளக்கு பூஜை பாடியவர்கள்: வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் , உலகநாதன் வெளியீடு: ₹75
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , கே.வீரமணி , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், ஸ்ரீ ஹரி , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு, தினேஷ் வெளியீடு: ₹75
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , தினேஷ் , வீரமணிகண்ணன், வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உலகநாதன் , சக்திதாசன் , கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் வெளியீடு: ₹75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு, ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் வெளியீடு: ₹75
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: வீரமணிராஜு, T.L.மகாராஜன் , சக்திதாசன் , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிதாசன், உன்னிகிருஷ்ணன், உலகநாதன் , , ஸ்ரீ ஹரி வெளியீடு: ₹75