அஞ்சுமலை அழகா மற்றும் சூப்பர் ஹிட்ஸ் ஐயப்பன் பாடல்கள் பாடியவர்கள்: சக்திதாசன் , தினேஷ் , உலகநாதன் , ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , வீரமணிதாசன், உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் வெளியீடு: ₹75
விளக்கு பூஜை பாடியவர்கள்: உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், T.L.மகாராஜன் , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, சக்திதாசன் வெளியீடு: ₹75
சத்குருநாதா மற்றும் ஐயப்பன் ஹிட்ஸ் பாடியவர்கள்: கே.வீரமணி , ஸ்ரீ ஹரி , உன்னிமேனன் , T.L.மகாராஜன் , வீரமணிகண்ணன், தினேஷ் , உலகநாதன் , வீரமணிதாசன், புஷ்பவனம் குப்புசாமி, வீரமணிராஜு வெளியீடு: ₹75
கட்டும் கட்டி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, தினேஷ் , உலகநாதன் , வீரமணிகண்ணன், ஸ்ரீ ஹரி , கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , உன்னிமேனன் , சக்திதாசன் , வீரமணிராஜு, வீரமணிதாசன் வெளியீடு: ₹75
இருமுடி கட்டி பாடியவர்கள்: ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், கே.வீரமணி , T.L.மகாராஜன் , புஷ்பவனம் குப்புசாமி, உன்னிமேனன் , உலகநாதன் , வீரமணிராஜு வெளியீடு: ₹75
இருமுடி தாங்கி பாடியவர்கள்: புஷ்பவனம் குப்புசாமி, T.L.மகாராஜன் , சக்திதாசன் , , உன்னிமேனன் , ஸ்ரீ ஹரி , வீரமணிதாசன், வீரமணிராஜு, உன்னிகிருஷ்ணன், உலகநாதன் வெளியீடு: ₹75
கானா பஜாரு பாடியவர்கள்: உலகநாதன் வெளியீடு: ₹60
யம்மா யம்மா பாடியவர்கள்: உலகநாதன் வெளியீடு: ₹60
கானா உலகநாதன் பாடியவர்கள்: உலகநாதன் வெளியீடு: ₹60