ஜனநாயகம்

பாடியவர்கள்: Mano

₹60

ஜஹானாசக்தி

பாடியவர்கள்: Mano

₹60

அல்லேலுயாஹ்

பாடியவர்கள்: Vani Jairam, Mano, Minmini

₹60

ஆசிர்வாதம்

பாடியவர்கள்: Hema John, Mano

₹60

சிந்து

பாடியவர்கள்: Mano, Swarnalatha

₹60

இயேசுவின் அமுதம்

பாடியவர்கள்: Hema John, Jolly Abraham, Mano

₹60