40-ஆவது சென்னை புத்தகக் காட்சியில் வெளியான அனைத்து புத்தகங்களும் ஒரே இடத்தில். வாசிப்பை நேசிப்போம் !!! தமிழுடன் வளர்வோம் !!!
Our Latest Videos

Books of Jeffery Archer

Jeffrey Archer firmly established himself as a literary force with the publication of his first novel, Not A Penny More, Not A Penny Less, in 1975. Now, 35 years later, Jeffrey continues to defy his critics and delight his fans. His most recent collection of short stories, And Thereby Hangs a Tale, is now available in paperback. He is currently working on a five-part series of novels entitled The Clifton Chronicles.