மீண்ட சொர்க்கம்
$1
தந்திதாவுது மனமே!
$1
மாற்றம் தந்தவள் நீதானே
$0.75
நிழலே நிஜமானால்!
$1.5
கன்னத்து முத்தமொன்று
$7.75
இரவில் உதித்த சூரியன்
$11.75
ப்ரியசகி
$4.75
உயிரில் உறைந்த நேசம்
$6.25
இரு மலர்கள்
$9.75
அவளுக்கென்று ஒரு மனம்
$9.5
மக்கள் யுத்தம்
$13
விருப்பு - விருப்ப வாழ்வு விருப்பச் சமூகம்
$3
காதல் டுவிஸ்ட்
$14.25
அழகே! நீ என் அழகியடி!
$13.5
தேடித் தொலைத்தேன் உன்னை
$12.5
கதை கேட்கும் சுவர்கள்
$15