எஸ். ராமகிருஷ்ணன் : 2016-ல் நான் படித்த புத்தகங்கள்.

Refer here
எழுத்துகளை எரித்தல் கருத்துகளை ஒடுக்குதல்
$13
சூல்
$16.5
வாழும் நல்லிணக்கம் (அறியப்படாத இந்தியாவைத் தேடி ஒரு பயணம்)
$10.75
ஆளற்ற பாலம்
$12.75
தஞ்சை ப்ரகாஷ் சிறுகதைகள்
$17.25
இருளில் நகரும் யானை
$12
என் உள்ளம் அழகான வெள்ளித்திரை
$5.25
வலம்
$13.5
அஜ்வா
$5.75
வால்
$6.5
ஜென் சதை ஜென் எலும்புகள்
$7
போர்த்திரை
$4.5
ஆதிரை
$25
எங்கே செல்கிறது தமிழ்க் கவிதை?
$6
முயல் தோப்பு
$4.75
புலப்படாத நகரங்கள்
$4.5