10 ஜூன் 2017 : தி இந்து தமிழில் இடம் பெற்ற புத்தகங்கள்.
சோளகர் தொட்டி
$6.5
ஆசீவகமும் ஐயனார் வரலாறும்
$25.75
கோடை நகர்ந்த கதை
$3
விடுதலைப் போரில் தமிழ் முஸ்லிம்கள்
$10.75
சாதி ஒழிப்பு அரசியலின் புதிய எழுச்சி
$1
குழந்தைகளின் நூறு மொழிகள்
$3.5
மாயலோகத்தில் (சினிமாவுக்குப் போன சில படைப்பாளிகள்)
$3.5
சாம்பல்நிறப் பூனையின் பாதரச உலகம்
$3
பிரஞ்சிந்தியாவில் கல்விமுறை
$10.75
முச்சந்தி
$7.75
கந்தர்வனின் படைப்பு முகம்
$4
பழஞ்சீனக் கவிதைகளில் சங்கக் கவிதைகளின் செல்வாக்கு
$10
$0
மலேசியப் படைப்பாளுமைகள் (நேர்காணல்கள்)
$4.5
முகமறை
$3.5