கேழ்வரகு மாவு வகை: Flours $1.5
பனைகற்கண்டு வகை: Sugar & Salt $1.5
Rock Salt White வகை: Sugar & Salt $2
இந்து உப்பு வகை: Sugar & Salt $2.25
ஸ்பெஷல் சில்லு கருப்பட்டி வகை: Sugar & Salt $2.25
Rock Salt Pink வகை: Sugar & Salt $2.25
சிவப்பு அரிசி வகை: Traditional Rice $2.5
கைகுத்தல் அரிசி வகை: Traditional Rice $2.5
Aloe-vera Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5
Red Sandal Soap வகை: Ayurvedha Cosmetics $2.5