மாற்று பிரதிகள்

முன் மாதிரி முஸ்லிம் மனைவி ஆசிரியர்: பி.ஆயிஷா லெமு பதிப்பகம்: மாற்று பிரதிகள் $1.75
முன்மாதிரி முஸ்லிம் கணவன் ஆசிரியர்: பி.ஆயிஷா லெமு பதிப்பகம்: மாற்று பிரதிகள் $1