மாற்று பிரதிகள்

முன் மாதிரி முஸ்லிம் மனைவி ஆசிரியர்: பி.ஆயிஷா லெமு பதிப்பகம்: மாற்று பிரதிகள் $1.75
முன்மாதிரி முஸ்லிம் கணவன் ஆசிரியர்: பி.ஆயிஷா லெமு பதிப்பகம்: மாற்று பிரதிகள் $1
நிதித் தேவைகளும் வட்டியில்லாத் தீர்வுகளும் ஆசிரியர்: ஏ.எல்.எம். கபூர் பதிப்பகம்: மாற்று பிரதிகள் $2.25