மாற்று பிரதிகள்

முன் மாதிரி முஸ்லிம் மனைவி
$1.75
முன்மாதிரி முஸ்லிம் கணவன்
$1
நிதித் தேவைகளும் வட்டியில்லாத் தீர்வுகளும்
$2.25