வெள்ளத் தீ

ஆசிரியர்:

தணல் பதிப்பகம்

$2.25

தை 2009

ஆசிரியர்:

தணல் பதிப்பகம்

$7

தை 2010

ஆசிரியர்:

தணல் பதிப்பகம்

$3.5

தை 2011

ஆசிரியர்:

தணல் பதிப்பகம்

$3.25

தை 2012

ஆசிரியர்:

தணல் பதிப்பகம்

$3.5