மைத்ரி

கைர்லாஞ்சியின் காலத்தில் காதல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: மைத்ரி $6
தீண்டாமையும் அரசியலைமைப்புச் சட்டமும் ஆசிரியர்: டாக்டர்.பி.ஆர்.அம்பேத்கர் பதிப்பகம்: மைத்ரி $1.5
லட்சுமி என்னும் பயணி ஆசிரியர்: லட்சுமி அம்மாள் பதிப்பகம்: மைத்ரி $7.75