வெற்றிமொழி வெளியீட்டகம்

நூறு நாரைகளாய் நின் நிலமெங்கும்
$0
பேனாவில் மை தீர்வதில்லை
$0
எரிக்கப்படாத முப்புரங்கள்
$1.75
இதழ்த் தூரிகை
$1.75
சிந்தைக்கு எட்டிய சிகரங்கள்
$1
ஆளுமை மாதிரிகள்
$0.75
நம்பிக்கை விதைகள்
$0.75
வசந்தம் நமை வாழ்த்தட்டும்
$1.75
வரலாற்றுப் பதிவுகள்
$0.75
ஆக்கங்களான நிகழ்வுகள்
$0.75
இதயம் இயங்கும் வரை
$1
நாளை வெல்லும் நாள்
$3.5
ஹலோ சக்ஸஸ்
$2.25
இதயத்தின் எடை
$3.25
விண்வெளி வினாடி-வினா?
$1
ஆச்சிமுத்து
$0.5
பெரிய யானை சிறிய கயிறு
$1.75
வேப்பமரமும் சில காகங்களும்
$2.75
ஊடாடும் வாழ்வு
$3.5
நெருப்புகனிகள்
$1.75