ம.செந்தமிழன்

புறம் - தோல் நலம் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
உரை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3
ஆறு - மனம் அறிதல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4.5
காய் எப்படிப் பழமாகிறது? ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3.25
இல்லறம் இயற்றல் கூடல் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $3.5
ஆயிரம் சூரியன் ஆயிரம் சந்திரன் ஒரே ஒரு பூமி ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: விகடன் பிரசுரம் $9.25
தோற்றுவாய் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $6.5
யாம் - சிவசக்திக் கலவி நிலை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75
கான் - காடுகளில் கற்றவை ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $4
விட்டு விடுங்கள், அவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் ஆசிரியர்: ம.செந்தமிழன் பதிப்பகம்: செம்மை வெளியீட்டகம் $2.75