செல்வம் பதிப்பகம்

முதல் அத்தியாயம் ஆசிரியர்: சினேகன் பதிப்பகம்: செல்வம் பதிப்பகம் $1
இப்படியும் இருக்கலாம் ஆசிரியர்: சினேகன் பதிப்பகம்: செல்வம் பதிப்பகம் $2.25
இன்னும் பெண்கள் அழகாய் இருக்கிறார்கள் ஆசிரியர்: சினேகன் பதிப்பகம்: செல்வம் பதிப்பகம் $1.5
புத்தகம் ஆசிரியர்: சினேகன் பதிப்பகம்: செல்வம் பதிப்பகம் $2.5