அ.மீனாட்சிசுந்தரம்

திருக்குறள் குறள்,பொருள் & புதுக்குறள்
$6.5