காலக்குறி

பிரதியில் கிளைக்கும் பிம்பங்கள் ஆசிரியர்: ஜமாலன் பதிப்பகம்: காலக்குறி $13
மௌனியின் இலக்கியாண்மை ஆசிரியர்: ஜமாலன் பதிப்பகம்: காலக்குறி $6
சொர்க்கத்தின் அருகிலிருந்து வந்தவன் (லத்தீன் அமெரிக்க சிறுகதைகள்) ஆசிரியர்: அமரந்தா பதிப்பகம்: காலக்குறி $19.5
சொர்க்கத்தின் அருகிலிருந்து வந்தவன் (லத்தீன் அமெரிக்க சிறுகதைகள்) ஆசிரியர்: அமரந்தா பதிப்பகம்: காலக்குறி $17.25
நிழல்களின் உரையாடல் ஆசிரியர்: பதிப்பகம்: காலக்குறி $10
திருத்தல்வாதம் (திரிபுவாதத்திற்கும் சந்தர்ப்பவாதத்திற்கும் எதிராக லெனின் அவர்களின் போராட்டம்) ஆசிரியர்: செங் யென்-சீ பதிப்பகம்: காலக்குறி $6