மெய்யப்பன் பதிப்பகம்

திராவிடரின் இந்தியா ஆசிரியர்: டி.ஆர்.சேஷ ஐயங்கார் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $5.5
தமிழ் ஆராய்ச்சியின் வளர்ச்சி ஆசிரியர்: ஏ.வி.சுப்பிரமணியன் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $5.25
திருக்குறள் செய்திகள் ஆயிரம் ஆசிரியர்: துரை மலையமான் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $5.5
தமிழ் அழகியல் ஆசிரியர்: இந்திரன் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $3.25
ஆழ்வார்கள் காலநிலை ஆசிரியர்: மு.இராகவையங்கார் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $5.5
சிலப்பதிகாரச் செய்திகள் ஆயிரம் ஆசிரியர்: துரை மலையமான் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $2.75
வெல்தமிழ் வரலாறு ஆசிரியர்: சொ. சிங்காரவேலன் பதிப்பகம்: மெய்யப்பன் பதிப்பகம் $6.5