அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா

நவக்கிரஹங்கள் நல்கும் ராஜ யோகங்கள் ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $10.75
108 ராஜ யோக ஜாதகங்கள் ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $12.5
நவீன வேத ஜோதிடம் ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $36.5
Prediction Simplified - Graha Bala ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $12
சுபயோக சுபமுகூர்த்தம் ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $8.75
Matching Alliances (The Supreme Marriage Guide) ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $10.75
Prediction Simplified (Bhava bala) ஆசிரியர்: ஜோதிட தென்றல் S.அன்பழகன் பதிப்பகம்: அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா $13