மருதம் பதிப்பகம்

கேடில் கல்வி ஆசிரியர்: இரா.இராஜசேகரன் பதிப்பகம்: மருதம் பதிப்பகம் $2.25
மறைக்கப்பட்ட மாமள்ளர் வரலாறு ஆசிரியர்: செல்லப்பா.சூ பதிப்பகம்: மருதம் பதிப்பகம் $6.5
சூரியக் குழந்தை ஆசிரியர்: மருதம்கோமகன் பதிப்பகம்: மருதம் பதிப்பகம் $2.25
கவி முரசு ஆசிரியர்: மருதம்கோமகன் பதிப்பகம்: மருதம் பதிப்பகம் $2.25
நான்கு வேதங்கள் ஓர் அறிமுகம் ஆசிரியர்: ஜேம்புநாதன் பதிப்பகம்: மருதம் பதிப்பகம் $1.5
உயிர்துளி ஆசிரியர்: மருதம்கோமகன் பதிப்பகம்: மருதம் பதிப்பகம் $1.75