மருதம் பதிப்பகம்

கேடில் கல்வி
$2.25
மறைக்கப்பட்ட மாமள்ளர் வரலாறு
$6.5
சூரியக் குழந்தை
$2.25
கவி முரசு
$2.25
நான்கு வேதங்கள் ஓர் அறிமுகம்
$1.5
உயிர்துளி
$1.75