சால்ட் பதிப்பகம்

சரீரம் ஆசிரியர்: நரன் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $8.75
மத்தி ஆசிரியர்: ச. துரை பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $3.5
எண்: 7 போல் வளைபவர்கள் ஆசிரியர்: அனுராதா ஆனந்த் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $5.25
கேசம் ஆசிரியர்: நரன் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $5.5
மெசியாவுக்கு மூன்று மச்சங்கள் ஆசிரியர்: கதிர் பாரதி பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $3.25
உப்பு வயலெங்கிலும் கல்மீன்கள் ஆசிரியர்: பாலைவன லாந்தர் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $4.5
லாகிரி ஆசிரியர்: நரன் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $3.25
மரநாய் கவிதைகள் ஆசிரியர்: ஷக்தி பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $3.5
எண் : 7 போல் வளைபவர்கள் ஆசிரியர்: அனுராதா ஆனந்த் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $5.25
கற்பனைகளால் நிறைந்த துளை ஆசிரியர்: அனுராதா ஆனந்த் பதிப்பகம்: சால்ட் பதிப்பகம் $6