ஜோதி பதிப்பகம்

நேரம் வெற்றிக்கு விதை ஆசிரியர்: இர.கலாவதி பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $2.25
குழந்தைகள் ஆடிய குடைராட்டிணம் ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $1.5
மகிழ்ச்சிக்கு மருந்து (அறிவுக்கு விருந்து) ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $2.25
தத்துவஞானி கன்பூசியஸ் அருளிய வாழ்க்கை வெளிச்சங்கள் (இன்பமாக வாழும் வழி) ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $2.25
வாழ்க்கையை வசந்தமாக்கும் வெற்றிச் சிந்தனைகள் ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $2.75
எட்டு 8 நடை (எட்டு நடை போடு நோயை எட்டி நடைபோடு) ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $1.75
நலமாக வாழ்வது நம் கையில் ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $3
சுபா வரைந்த சூரியகாந்தி ஆசிரியர்: அருள்நிதி ஆதவன் பதிப்பகம்: ஜோதி பதிப்பகம் $1