ஜோதி பதிப்பகம்

நேரம் வெற்றிக்கு விதை
$2.25
குழந்தைகள் ஆடிய குடைராட்டிணம்
$1.5
மகிழ்ச்சிக்கு மருந்து (அறிவுக்கு விருந்து)
$2.25
தத்துவஞானி கன்பூசியஸ் அருளிய வாழ்க்கை வெளிச்சங்கள் (இன்பமாக வாழும் வழி)
$2.25
வாழ்க்கையை வசந்தமாக்கும் வெற்றிச் சிந்தனைகள்
$2.75
எட்டு 8 நடை (எட்டு நடை போடு நோயை எட்டி நடைபோடு)
$1.75
நலமாக வாழ்வது நம் கையில்
$3
சுபா வரைந்த சூரியகாந்தி
$1