சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை

மகாத்மா காந்தி - சத்திய சோதனையில் ஒளிர்ந்த அகிம்சையின் திருவுரு ஆசிரியர்: இராம் பொன்னு பதிப்பகம்: சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை $10.75
சுதந்திரமும் சமூக நீதியும் (அம்பேத்கர்-காந்தி விவாதம்:ஒரு புரிதல்) ஆசிரியர்: ராஜ்மோகன் காந்தி பதிப்பகம்: சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை $1.75
காந்தி வழியது உலகம் முதல் தொகுதி ஆசிரியர்: இராம் பொன்னு பதிப்பகம்: சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை $6.5
காந்தி எனும் மனிதர் ஆசிரியர்: க.கார்த்திகேயன் பதிப்பகம்: சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை $4.5
காந்தி வழியது உலகம் முதல் தொகுதி ஆசிரியர்: இராம் பொன்னு பதிப்பகம்: சர்வோதய இலக்கியப் பண்ணை $6.5