சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட்

ஆயிரம் பாடல்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் $25.75
மூன்றாம் உலகப்போர் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் $15
வைரமுத்து சிறுகதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் $13
இந்தக் குளத்தில் கல்லெறிந்தவர்கள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் $6.5
வைரமுத்து கவிதைகள் ஆசிரியர்: வைரமுத்து பதிப்பகம்: சூர்யா லிட்ரேச்சர் (பி) லிட் $21.5