பாரி நிலையம்

ஆயிரம் தலைவாங்கி அபூர்வ சிந்தாமணி ஆசிரியர்: சி.என்.குப்புசாமி முதலியார் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $4.5
பரிபாடல் ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $3.5
முல்லை தமிழ் இலக்கிய அகராதி ஆசிரியர்: பாலூர் து.கண்ணப்ப முதலியார் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $8.75
ஆய்வு நெறிமுறைகள் ஆசிரியர்: முனைவர். ஈ.சு.விசுவநாதன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $2.75
பக்தி இலக்கியங்கள் ஆசிரியர்: டாக்டர் ப. அருணாசலம் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $5.75
தொல்லியல் ஆசிரியர்: ம.இராசசேகர தங்கமணி, எம்.ஏ., பி.டி., பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $4
தமிழில் சிறுகதை வரலாறும் வளர்ச்சியும் ஆசிரியர்: பெ.கோ.சுந்தரராஜன் (சிட்டி)சோ .சிவபாதசுந்தரம் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $7.75
தமிழ் நாவல் நூறாண்டு வரலாறும், வளர்ச்சியும் ஆசிரியர்: பெ.கோ.சுந்தரராஜன் (சிட்டி)சோ .சிவபாதசுந்தரம் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $7.5
புலவர் மகன் ஆசிரியர்: பூவண்ணன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $3
பழியும் பாவமும் ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $1.75
இலக்கியத் திறன் ஆசிரியர்: மு.வரதராசன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $5.25
முக்கூடற்பள்ளு ஆசிரியர்: புலியூர் கேசிகன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $2.5
திருவாசகம் ஆசிரியர்: திருப்பனந்தாள் ஸ்ரீ காசிமடம் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $3
தொல்காப்பியரின் இலக்கியக் கொள்கைகள் பகுதி 2 ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $6.5
தொல்காப்பியரின் இலக்கியக் கொள்கைகள் பகுதி 1 ஆசிரியர்: டாக்டர் தமிழண்ணல் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $6.5
பூங்குழலி ஆசிரியர்: கோவி மணிசேகரன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $1
தமிழ் இலக்கியத்தில் காலமும் கருத்தும் ஆசிரியர்: பேரா.ஆ.வேலுப்பிள்ளை பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $5.25
திறனாய்வுப் பிரச்சனைகள் ஆசிரியர்: கலாநிதி க.கைலாசபதி பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $2.75
கட்டுரை மணிகள் ஆசிரியர்: பொன் செளரிராஜன் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $1.75
உணவு மருத்துவம் ஆசிரியர்: ச. கந்தசாமி முதலியார் பதிப்பகம்: பாரி நிலையம் $4.5