பரிசல் புத்தக நிலையம்

கூத்துக்கலைஞர் உருவாக்கம்
$4.5
தொல்காப்பியம்: பன்முக வாசிப்பு விரிவாக்கப்பட்ட பதிப்பு
$10.75
பன்முக ஆளுமை மு. அருணாச்சலம்
$12
சங்க இலக்கியம்: ஒரு ஃபிராய்டிய உளப்பகுப்பாய்வு வாசிப்பு
$13
பருக்கை
$9.5
புதுக்குரல்
$6
தமிழ்ச் சிறுகதைகளும் மனிதப் பெருவெளியும்
$6.5
கரைந்த காலத்தின் கனத்த சாட்சிகள்
$8.75
என் வானம் என் சிறகு
$4.5
தொல்காப்பியம்: சிக்கல்களும் தீர்வுகளும்
$15.5
கருணாமிர்த சாகரம்: சுருக்கத் திறனாய்வு உரை
$8.75
வெட்டப்பட்ட எனது கட்டைவிரல்
$5.75
பார்வையிலிருந்து சொல்லுக்கு
$5.75
காந்தியின் ஸநாதந அரசியல்
$5.25
தமிழ்ப் பெரியார்கள்
$4.5
மலர்கள் விட்டுச்சென்ற வெற்றிடத்தில்
$6.5
பதுங்குகுழி நாட்கள்
$7.5
கோபுரத் தற்கொலைகள்
$4.5
சித்தனும் புத்தனும்
$4
குமரப்பாவிடம் கேட்போம்
$4.5