எஸ். தேவதாஸ்

சூரிய நடனம்
$5.25
மூன்றாவது விழியின் இரண்டாவது பார்வை
$2.75
விஜயநகர பேரரசு
$2.25
போராட்டத்தில் ஒரு புள்ளி மான்
$1.75
வழி மாறிய விழிகள்
$1.5
மறு பரிசீலனை
$1.5