AdvSearch - நிதனிபிரபு

உன்னில் என்னை தொலைத்தேனடி ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அக்ஷயா $1
தனிமை துயர் தீராதோ - 1 ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் $8.75
தனிமை துயர் தீராதோ - 2 ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: சிறகுகள் பதிப்பகம் $8.75
திருடிய இதயத்தைத் திருப்பிக் கொடு! ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $7.5
நினைவெல்லாம் நீயாகிட வந்தேன்...! ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $10
இன்னுயிராவாய் என்னுயிரே...! ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $13
என் சோலை பூவே ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $15.5
இதயத் துடிப்பாய் காதல்...! ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $10.5
எந்தன் உறவுக்கொரு உயிர் கொடு...! ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $12.5
நேசம் கொண்ட நெஞ்சமிது...! ஆசிரியர்: நிதனி பிரபு பதிப்பகம்: அருண் பதிப்பகம் $7.75